Contact Us

Ms. Athanasia Androulidaki
anastasiou Poluzoidi 25 & Markora
Terpsithea Patron
Ph/FAX: 2610-454 033
email: info@mikrokaravipatras.gr